АТТ - Бакалавър

Транспортен самолет за IV-ти курс, АТТ - Бакалавър

Дисциплината  Динамика на полета I част запознава студентите с методологията за моделиране, симулация и анализ на леталнотехническите характеристики на въздухоплавателните средства и използването  и  при решаване на инженерни проблеми.

Основни теми: Основни функции на мениджмънта в авиационното предприятие: планиране, организиране, мотивация и контрол, Комуникациите в управлението на авиационното предприятие, Стил на управление, Управленски решения,.Управление на конфликтите.


Задължителна дисциплина за специалност  ATT, ФМУ за образователно-квалификационна степен “бакалавър”. Дисциплината "Електротехника” запознава студентите с основните понятия и закони на електромагнитното поле и различните типове електрически вериги, както и с основните методи за изчисляване на стационарни и преходни процеси в електрически вериги.


Знанията и уменията по Електроника ориентират студентите в постиженията, технологиите и възможностите, които предлага електронната индустрия в областите на автоматизацията, автомобилостроенето и самолетостроенето, медицинската техника, компютърната и комуникационна техника, както и битовата електроника.