ДПК - Магистър

Графичен дизайн на опаковки и етикети” е задължителна учебна дисциплина от учебния план за обучение на студенти за ОКС „магистър“, специалност “Дизайн и печатни комуникации”, професионално направление 5.13 Общо инженерство. Целта на основния курс по ГДОЕ е бъдещите специалисти по “Дизайн и печатни комуникации” да получат по-специфични познанията за процесите, която включва подготовката на всяка печатна опаковка. Тези знания са изключително важни при реализацията им  във всички сфери на опаковъчната индустрия. 


„Широко-форматна рекламна графика” (ШФРГ) е задължителна учебна дисциплина от учебния план за обучение на студенти за ОКС „магистър“, специалност “Дизайн и печатни комуникации”, професионално направление 5.13 Общо инженерство. Целта на основния курс е бъдещите специалисти по “Дизайн и печатни комуникации” да придобият знания и умения  свързани с графичния дизайн на широкоформатни изображения,  който има своите специфични особености в сравнение с дизайна на обичайната печатна реклама. Студентите придобиват умения за изпълнение на задачи в областта на визуалната комуникация, съобразени с основните художествени и естетически принципи и особености на рекламата в голям формат.


Задължителна учебна дисциплина за студентите от специалност ДПК, ОКС "Магистър".

Задължителна учебна дисциплина за студентите от специалност ДПК, ОКС "Магистър".