Мехатроника - Магистър

Бурното развитие на електрониката и микроелектрониката през последните  десетилетия, сложи своя отпечатък  и върху автоматизацията на производството като го превръща в интегрирано.

Днес стремежът е информационното и организационното обвързване на отделните инженерни и производствени дейности в едно единно цяло. 

В основата на този стремеж и съответното му техническо решение стои компютърът с многобройните му разновидности – персонални компютри,  компютри в индустриално изпълнение, програмируеми логически контролери (PLC), микроконтролери, и др. 

От тук и придобиващото гражданственост и у нас съкращение CIM (Computer Integrated Manufacturing) или Интегрирано прозиводство (ИП), което в превод означава компютърно интегрирано производство или компютърно интегрирани производствени системи.  Този тип системи се отнасят предимно до дискретните производства и преди всичко до тези в машиностроенето, електрониката, електромашиностроенето, автомобилостроенето, самолетостроенето и др.


Управление на движители в мехатронни устройтва