Мехатроника - Бакалавър

Студентите се запознават с основите на прецизните механични устройства (апарати) и механизми, чиято геометрична точност директно определя качеството на продукта, качеството на функциониране и качеството на резултата от работата им. Разглеждат се: философията на изграждане на прецизни механични системи и в частност на тези, които се използват в мехатрониката;  източниците на грешки при тяхното функциониране и начините за тяхното изчисляване и намаляване; типови съставни градивни части на прецизната техника с особености,  характеристики и препоръки за използване или конструиране.

Курсът е предназначен за студенти 1 курс, задочно обучение, специалност Мехатроника

Дисциплина „Електроника“ е задължителна учебна дисциплина за студентите от специалност "Мехатроника", ОКС "Бакалавър", редовно обучение.

Целта на учебната дисциплина е студентите да се запознаят с основните физически принципи на действие, устройство, параметри и характеристики на основните полупроводниковите елементи, както и най-характерните им приложения. Студентите придобиват знания, свързани с инженерните подходи за анализ и проектиране на електронни схеми и устройства. 


Задължителна дисциплина за и задочни студенти по специалност ”МЕХАТРОНИКА” на ФМУ на ТУ-София, филиал Пловдив, за образователно-квалификационна степен “бакалавър“. Целта на курса е да се дадат на студентите задълбочени познания в измерването на физични, химични и биологични величини и да се запознаят с получаването, преобразуването и обработката на сигнали чрез електронни средства, както и актуатори, на базата на съвременни задвижвания.


Дисциплина „Електроника“ е задължителна учебна дисциплина за студентите от специалност "Мехатроника" – задочно обучение, ОКС "Бакалавър".

Целта на учебната дисциплина е студентите да се запознаят с основните физически принципи на действие, устройство, параметри и характеристики на основните полупроводниковите елементи, както и най-характерните им приложения. Студентите придобиват знания, свързани с инженерните подходи за анализ на готови и синтез (проектиране) на нови аналогови схеми с дискретни електронни компоненти и интегрални схеми.


Задължителна дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност ”МЕХАТРОНИКА” на ФМУ на ТУ-София, филиал Пловдив, за образователно-квалификационна степен “бакалавър“. В курса “Сензори и актуатори” aкцентът е поставен върху изучаване и запознаване основно със системотехническия подход. Учебната програма е изградена модулно от два блока. В частта, касаеща сензори са представени основните принципи и интегрални сензорни схеми. В частта, касаеща актуаторите е разгледана основно проблематиката на изграждането на биологично мотивирани задвижвания и актуатири, както и осъществяването на връзката между сензорите, акторите и системите за контрол и управление и се представят типични приложения. В дисциплината се разглеждат и възможностите за интегрирани сензорактуар мехатронни системи.


Целта на дисциплината  е да запознае студентите с основите на теорията на измервателните сигнали и със съвременните измервателни преобразуватели, които намират приложение в контролно- измервателната и автоматизираща техника и в средствата и системите за управление. Разглеждат основните положения от теория на измервателните сигнали и приложението им в измервателната техника. Разглеждат се най-често използваните принципи и конструктивни схеми на измервателни преобразуватели, систематизирани по физичен принцип на преобразуване, техните основни свойства и областта им на приложение