Дисциплина „Електроника“ е задължителна учебна дисциплина за студентите от специалност "Мехатроника", ОКС "Бакалавър", редовно обучение.

Целта на учебната дисциплина е студентите да се запознаят с основните физически принципи на действие, устройство, параметри и характеристики на основните полупроводниковите елементи, както и най-характерните им приложения. Студентите придобиват знания, свързани с инженерните подходи за анализ и проектиране на електронни схеми и устройства.