Курса има за цел да запознае студентите от специалност "мехатроника"с механизми и характерни елементи и възли намиращи приложение в различни мехатронни системи.Този курс се явява естествено продължение на дисциплините -"Теория на механизмите и машините "и  "Машинни елементи".