Кур­сът е пре­д­на­з­на­чен да за­по­з­нае сту­ден­ти­те с ос­но­в­ни­те ци­ф­ро­ви схе­ми и устройства, с ме­то­ди­те на про­е­к­ти­ра­не­то и из­чи­с­ля­ва­не­то им и с при­н­ци­пи­те на из­г­ра­ж­да­не­то им. Раз­г­ле­да­ни са ос­но­в­ни­те еле­мен­ти на ци­ф­ро­ва­та еле­к­т­ро­ни­ка, синтезирането на схеми с ком­би­на­ци­он­на и по­с­ле­до­ва­тел­но­с­т­на ло­ги­ка, при­н­ци­пи­те на дей­с­т­вие и уп­ра­в­ле­ни­е­то на цифровите ин­ди­ка­тор­ни еле­мен­ти. В последният раздел се разглежда из­г­ра­ж­да­не­то и при­ло­же­ни­е­то на ус­т­рой­с­т­ва с ком­би­ни­ра­но ци­ф­ро­во и ана­ло­го­во действие, ка­то ци­ф­ро­во-ана­ло­го­ви и ана­ло­го­во-ци­ф­ро­ви пре­об­ра­зу­ва­те­ли.