Хидро- или пневмозадвижването е система, в която енергията се предава чрез флуид и се състои от: помпа или компресор (за увеличаване на енергията на флуида), междинни устройства (за спомагане или управление на движението на флуида) и хидравличен или пневматичен двигател (за преобразуване на енергията на флуида в механична).