Дисциплина „Електроника“ е задължителна учебна дисциплина за студентите от специалност "Мехатроника" – задочно обучение, ОКС "Бакалавър".

Целта на учебната дисциплина е студентите да се запознаят с основните физически принципи на действие, устройство, параметри и характеристики на основните полупроводниковите елементи, както и най-характерните им приложения. Студентите придобиват знания, свързани с инженерните подходи за анализ на готови и синтез (проектиране) на нови аналогови схеми с дискретни електронни компоненти и интегрални схеми.