Задължителна дисциплина за и задочни студенти по специалност ”МЕХАТРОНИКА” на ФМУ на ТУ-София, филиал Пловдив, за образователно-квалификационна степен “бакалавър“. Целта на курса е да се дадат на студентите задълбочени познания в измерването на физични, химични и биологични величини и да се запознаят с получаването, преобразуването и обработката на сигнали чрез електронни средства, както и актуатори, на базата на съвременни задвижвания.