МУ - Магистър

Задължително избираема дисциплина за специалност “Машиностроене и уредостроене”,  образователно-квалификационна степен “магистър”. Запознава студентите с основните видове комуникационни системи, методите за организация и практическата им реализация в промишлените системи за автоматизация.

Целта на дисциплината е надграждане и усъвършенстване на знанията и уменията на студентите при използването на съвременни компютърно подпомогнати средства  за проектиране на машиностроителни и уредостроителни изделия.

Основните теми са свързани спроектиране на детайли и изделия със сложна геометрия, от листов материал, на заварени конструкции; на инструментална екипировка и т.н., като се прилагат техники за 3-D моделирането на детайли: съставени от много тела; по напречни сечения и сложни траектории; чрез използване на библиотечни компоненти; чрез повърхнинно и хибридно моделиране; чрез работата с конфигурации,  свързани размери,  уравнения и параметрични таблици; както и някои усъвършенствани техники за работа в контекста на сглобката.

Избираема учебна дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност ” Машиностроене и уредостроене” на ФМУ на ТУ-София, филиал Пловдив, за образователно-квалификационна степен “магистър“. Целта на курса е да се дадат на студентите познания в измерването на физични, химични и биологични величини и да се запознаят с получаването, преобразуването и обработката на сигнали чрез електронни средства. Да се запознаят със съвременните сензори за измерване на не електрични величини и да се запознаят с принципите за изграждане на съвременните сензорни схеми и системи за събиране на информация.