МУ - Магистър

Избираема учебна дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност ” Машиностроене и уредостроене” на ФМУ на ТУ-София, филиал Пловдив, за образователно-квалификационна степен “магистър“. Целта на курса е да се дадат на студентите познания в измерването на физични, химични и биологични величини и да се запознаят с получаването, преобразуването и обработката на сигнали чрез електронни средства. Да се запознаят със съвременните сензори за измерване на не електрични величини и да се запознаят с принципите за изграждане на съвременните сензорни схеми и системи за събиране на информация.