Учебната дисциплина “Икономика”  е включена в бакалавърската програма на специалностите  "Машиностроене и уредостроене", "Мехатроника" и " Дизайн и печатни комуникации".

Обобщаващите знания и умения по “Икономика” създават предпоставки за многостранна реализация на студентите в голямото разнообразие на различни по форма на собственост и големина фирми в страната и чужбина.

Целта на обучението по учебната дисциплина е студентите да изучат основите и съвременното състояние на динамичните икономическите процеси с оглед да могат  да анализират протичащите в предприятията от машиностроителната индустрия икономически процеси като система.

В края на обучението си студентите ще:

познават понятийния апарат и терминологията на дисциплината “Икономика”;

са запознати с промените в бизнес дейността, в съдържанието и характеристиките на протичащите в индустриалното предприятие производствени и икономически процеси;

имат познания за това как да се поддържа необходимата ефективност на бизнес дейността, финансова стабилност и платежоспособност на предприятията от индустрията.