Учебната дисциплина “Организационно поведение”  е включена в бакалавърската програма на специалността "Индустриален мениджмънт".

Обобщаващите знания и умения по Организационно поведение създават предпоставки за многостранна реализация на студентите в голямото разнообразие на различни по форма на собственост и големина фирми в страната и чужбина.

 Целта на обучението по учебната дисциплина е студентите да изучат и да могат да прилагат подходите, методите и инструментариума на Организационното поведение в съвременните условия.

 В края на обучението си студентите ще:

- познават понятийния апарат и терминологията на дисциплината Организационно поведение;

-овладеят средствата и методите за адаптация на фирменият мениджмънт към хората;

-  могат ефективно да управляват комуникациите в предприятието, груповото поведение, организационната култура и организационната промяна в кризисни условия.