Полиграфия - Бакалавър

Основни теми: Основи на маркетинга, Маркетингова среда, Маркетингови  концепции, Маркетингови проучвания, МИС, Продукт и продуктова политика, Цени и ценова политика, Сегментиране и позициониране на пазара, Пласмент и логистика, Интернет маркетинг, Реклама и рекламни цели, Рекламни канали и средства, Рекламни средства в интернет, WEB сайтът като рекламно средство, Връзки с обществеността.