МАТ - Магистър

Дисциплината "Превоз на опасни и специфични товари"  е задължителна от учебния план на специалност "Мениджмънт на автомобилния транспорт", ОКС "Магистър". Изучава се в 1 курс, II семестър.

Курс лекции по "Системи за контрол на автомобилния транспорт",  доц. д-р инж. П. Йорданов

Курсът е за студентите от специалност "Мениджмънт на автомобилния транспорт" ОКС "Магистър".

Специалност "Авиационна техника и технологии" изучава курса до Тема VII включително.