Съвременни електронни системи в автомобилната техника е задължителен курс от бакалавърскаъта програма на специалността “Автотранспортна техника” – ТУ-София, филиал Пловдив. Целта на обучението по дисциплината е студентите да получат знания за алгоритмите на действие, структурата и характеристиките на електронните устройства и системи, използвани в съвременните автомобили.