Дисциплина предназначена за студентите от втори курс "ДПК".