Автоматизация на проектирането в машиностроенето (АПМ) е задължителен учебен курс от бакалавърската програма на специалността "Машиностроителна техника и технологии ". Знанията и уменията по АПМ създават предпоставки за теоритични знания и практически умения за информационно интегрираните и управлявани с компютър системи за автоматизираното проектиране в машиностроенето.

Целта на учебната дисциплина е запознаване на студентите със същността, съдържанието и предпоставките за автоматизацията на техническата подготовка на производството, както и ролята на CAD/CAM системите за автоматизация на самото производство и в съответствие със своите потребности и интереси да придобиват нови знания и възможности в тази предметна област.

В края на обучението си студентът ще:

•         познава понятийния апарат на CAD/CAM системите;

•         може да сравнява по възможности конкретни системи за автоматизирано проектиране в машиностроенето;

познава методите и средствата за проектиране в системата Solidworks и Siemens-NX