Целта на учебната дисциплина е да запознае студентите с идеите на системния подход при проектирането на системи за управление, да създаде умения и навици за практическо използване на инструментариумът при реализиране на задачите на анализ и синтез на системи, да създаде предпоставки за по-нататъшна самостоятелна работа върху развитието на тези умения.

 Основните теми включват: Запознаване със същността на системния подход – принципи, основни понятия, дефиниции, етапи на системния анализ. Понятие за система, видове, елементи на системата, връзки, структури и  взаимодействие. Състояние и функциониране на системата. Входно-изходни променливи, модели, ограничения. Принципи на обратната връзка. Класификация на системите, оценка на сложността. Състояние, равновесие, устойчивост. Модели и моделиране на системи. Аналитически и статистически методи на моделиране. Практически умения за работа със специализирани програмни продукти за моделиране и симулация на системи. Работа със специализиран софтуер за динамично моделиране на системи Vensim PLE.