1.Киловат час е единица за :

а) работа     б)   мошност   в)  време г ) скорост

2.На фигурата е показано тяло , което се спуска с въже  .Кaква работа извършва всяка от означените сили .

TFA      

3. Магнитният поток се измерва в:

а) Тесла;

б) Хенри;

в) Вебер;

г) Сименс;

4. Периодично движение е :

А) Което възниква в точно определен момент ;

Б) Което се извършва под дейтсвие на променлива сила;

В) Което се повтаря през равни интервали от време;

Г) Нищо от изброеното;

5. Какво означава следното твърдение: Индуцираният ток има такава посока, че създаваното от него магнитно поле се противопоставя на изменението на магнитния поток, създаващ този индуциран ток.

а) Правило на Ампер;

б) Правило на Био-Савар –Лаплас;

в) Правило на Ленц;

г) Правило на Фарадей.

6. Уравнениетоозначава:

а) уравнение на незатихващо хармонични трептение;

б) уравнение на затихващо хармонично трептение;

в) Уравнение на принудено трептение;

г) Уравнение на нехармонично трептение.

7. Източник на магнитното поле е:

а) масата на телата;

б) неподвижен електричен заряд;

в) движещ се електричен заряд.

г) еластичност на телата.

8. Силовите линии на магнитното поле са:

а) отворени, като започват от полюс “север“ към безкрайността;

б) затворени, като започват от полюс “север“ и завършват на полюс „юг“;

в) затворени, като започват от полюс “юг“ и завършват на полюс „север“;

г) затворени, като започват от положителния заряд и завършват на отрицателния заряд.

9. Уравнението   означава:

а) Уравнение на две трептения с еднакви направления;

б) Уравнение на две взаимноперпендикулярни трептения;

в) Фаза на  две трептения с еднакво направления;

г) Фаза на две взаимноперпендикулярни трептения.

10. Какво означава следното твърдение: Енергията, пренасяща от вълната за единица време  през единица площ, нормална на посоката на разпространение на вълната се нарича:

 

а) Интензивност на вълната;

б) Плътността на енергията в единица обем;

в) Поток на енергията на вълната;

г) вектор на Умов-Пойтинг.

 

11. Какво означава следното твърдение: Явлението на наслагване на вълни, при което се извършва устойчиво във времето взаимно усилване в едни точки в пространството и отслабване в други в зависимост от съотношението между фазите на тези вълни се нарича:

а) Интензивност на вълната;

б) интерференция на вълните;

в) Поток на енергията на вълната;

г) вектор на Умов-Пойтинг.

 12. Уравнението    означава:

а) уравнение на незатихващо хармонични трептение;

б) уравнение на затихващо хармонично трептение;

в) Уравнение на принудено трептение;

г) Уравнение на нехармонично трептение.

13. Уравнението означава:

а) кинетична енергия на незатихващо хармонично трептение;

б) потенциална енергия на незатихващо хармонично трептение;

в) пълна механична енергия  на незатихващо хармонично трептение;

г) еластична енергия на незатихващо хармонично трептение.

 14. Формулата   означава:

а) Закон на Кулон за електричното поле;

б) Закон на Ампер за взаимодействието между токовите елементи;

в) Закон на Ом в интегрална форма;

г) теорема на Гаус за магнитното поле.

15. Индукцията на магнитното поле е:

а) силата, която действа на единица маса;

б) силата, която действа на единица заряд;

в) силата, която действа на единица токов елемент.

г) силата, която действа на еластична пружина.

16. Индуктивността между два токови контура се измерва в:

а) Вебер;

б) Нютон;

в) Тесла;

г) Хенри.

 

17. Заредена частица навлиза в магнитно поле, като сключва произволен ъгъл (0<q<900) с  линията на полето. Как ще продължи своето движение:

а)  ще продължи да се движи по права линия в същата посока;

б) ще продължи да се движи по права линия, но в обратна посока;

в) ще започне да се движи по окръжност;

г) ще започне да се движи по спирала.

 

18. Магнитният поток се измерва в:

а) Тесла;

б) Хенри;

в) Вебер;

г) Сименс;

 

19. Какво означава следното твърдение: Големината на индуцираното е.д.н. в равна на скоростта на изменение на магнитния поток, взет с отрицателен знак.

а) Закон на Ампер;

б) Закон на Био-Савар –Лаплас;

в) Закон на Лоренц;

г) Закон на Фарадей.

20.Коя сила се нарича възвръщаща хармонична сила :

А) ;Б); В) ,


Модел  за оценяване 

точки         оценки 

8-11                    3

12-14                4

15-17                5

18-20              6