Дисциплината "Медии и материали за печат – втора част" е част от специализирания курс на обучение на специалност „Дизайн и печатни комуникации“ ОКС „Бакалавър“. Настоящата дисциплина има за цел да запознае студентите с видовете материали използвани като флуиди, възпроизвеждащи цветови синтез при цветова репродукция. Курса на обучение включва лекции и лабораторни упражнения, в които студентите получават задълбочени знания в областта на състава, видовете, физични, физико-химични и колористични характеристики, производство и процеси на вътрешно-структурни и външни взаимодействия.. В дисциплината са предвидени модули за изучаване на същност и съставни дисперсни системи, основни видове мастила – емулсии и суспензии, реологични и колористични характеристики на мастилата и др. След успешно преминаване на курса на обучение, студентите имат необходимите знания за правилен технологичен избор и управление на поведението на материалите в производствена среда.