Дисциплината “Машинни елементи – І-ва част” (МЕ – І част) е задължителен и фундаментален учебен курс от бакалавърската програма на специалности МУ”, “МТТ” и “ТТТ”.

Знанията и уменията по конструиране и изследване на машинни елементи и възли са задължителна предпоставка за реализацията на един бъдещ специалист в областта на общото машиностроене, както и други отрасли на промишлеността.

Целта на учебната дисциплина (МЕ -І ч.) е студентите да овладеят основни теоретични и практически знания за при изчисляване, конструиране и изследване на машинните елементи с общо предназначение – разглобяеми и неразглобяеми съединения и елементи на въртеливото движение.

Дисциплината “МЕ - І част” се базира на познанията от дисциплините “Висша математика”І и ІІ част, “Основи на конструирането и CADІ и ІІ част, “Механика”І част, “Съпротивление на материалите”, “Материалознание”І и ІІ част и е необходима при изучаването на “Машинни елементи - ІІ част” , както и на специалните дисциплини.

В края на обучението си студентът ще познава:

- основни теоретични положения отнсно машинните елементи с общо предназначение – разглобяеми и неразглобяеми съединения и на елементите на въртеливото движение с оглед тяхното изчисляване и конструиране.

- основните експериментални методи за изследване на машинните елементи.

- базовата методология за изчисляване и  конструиране на машинните елементи с общо предназначение – разглобяеми и неразглобяеми съединения и на елементите на въртеливото движение.