Студентите се запознават със спецификата на маркетинга в автомобилният транспорт