Дисциплината “Електротехника и електроника 2 (електроника)” има за цел да запознае студентите от специал ност  “Индустриален мениджмънт” с 
 основните физически принципи на действие, устройство, параметри, характеристики и най-характерните приложения на основните полупроводникови елементи. Курсът е предназначен и да  запознае студентите с основните цифрови схеми и устройства, с методите на проектирането и изчисляването им и с принципите на изграждането им. Разгледани са основните елементи на цифровата електроника, видовете логически фамилии – TTL, CMOS, BiCMOS, I2L, изграждането на устройства с комбинационна и последователностна логика, принципите на действие на формирователни и релаксационни схеми и управлението на индикаторни елементи. Придобитите знания ще позволят на студентите след завършване да участват пълноценно в широкопрофилни колективи.