Целта на учебната дисциплина е да запознае студентите с основни положения на систематичните методи, средства и принципи за рационално проектиране на машиностроителни изделия. 

Учебната програма е изградена при предпоставка, че са изучени дисциплини като "Машинни елементи", "Съпротивление на материалите", "Теория на механизмите и машините", "Приложна геометрия и инженерна графика" и представлява един следващ етап на усъвършенстване на базата знания и дизайнерските умения на бъдещите инженер-конструктори.  

Целта на лабораторните упражнения е усвоят основите на използването и приложението на поне един съвременен продукт за автоматизирано проектиране (CAD) за тримерно моделиране и симулиране на машиностроителни изделия.  

В края на обучението си студентът:

 - ще познава основните методи за систематично проектиране и конструиране ;. 

- ще може да прилага общите принципи за рационално проектиране на детайлите, съединенията, възлите и функционалните устройства в уредите и машините;  

- ще е запознат с възможностите на типичните съвременни средства за автоматично проектиране на машиностроителна продукция 

-  ще познава основни рационални похвати на конструиране за повишаване на технологичността, функционалността, компактността, естетичността и ергономията на машиностроителните изделия; 

- ще може да използва съвременен продукт за CAD проектиране.