Курсът „Компютърни шрифтове“ има за цел да запознае студентите с компютърните технологии, които се използват в съвременната типография за създаване на дигитални шрифтове. Въз основа на курса студентите ще се запознаят с Unicode стандарта за шрифтове и с основните програми за създаване, редактиране и генериране на компютърни ширфтове като FontForge, FontLab, Glyphs, както и с програмите, които могат да се използват за предварителна подготовка на елементи от шрифтовата практика – на първо място с програмата Inkscape. Студентите ще се запознаят и с OpenType технологията, която се вграждат в съвременните шрифтове и повишава значително тяхната функционалност. При завършване на курса всеки студент трябва да умее да създава графични шрифтови форми чрез програмата FontForge, да умее да ги редактира и да генерира функционален шрифт, който може да се инсталира на PC и Mac системи и да функционира в графични приложения като Indesign, Illustrator и др.