Учебната дисциплина “Инженерна икономика”  е включена в бакалавърската програма на специалността "Машиностроителна техника и технологии".  

Обобщаващите знания и умения по“Инженерна икономика”   създават предпоставки за многостранна реализация на студентите предимно в предприятия от машиностроителната индустрия.

Целта на обучението по учебната дисциплина е студентите да изучат основите и съвременното състояние на динамичните икономическите процеси с оглед да могат  да анализират протичащите в предприятията от машиностроителната индустрия икономически процеси като система.

В края на обучението си студентите ще:

познават понятийния апарат и терминологията на дисциплината “Инженерна икономика”   

са запознати с промените в бизнес дейността, в съдържанието и характеристиките на протичащите в машиностроителното предприятие производствени и икономически процеси;

имат познания за това как да се поддържа необходимата ефективност на бизнес дейността, финансова стабилност и платежоспособност на предприятията от машиностроенето.