В курса се изучават елементи от Линейната алгебра и Аналитична геометрия- Комплексни числа, детерминанти, матрици, решаване на СЛУ по метода на Крамер, матричен метод и метод на Гаус ( универсален метод), полиноми.Разглеждат се вектори, уравнения на права и равнина, уравнения на криви от втора степен .