В курса се изучават теория и задачи от :

1. Редове- Числени( сходимост), функционални и степенни редове, развитие на функция в степенен ред и приложения, развитие на функция в ред на Фурие.

2. Функция на комплексна променлива- аналитични функции, интеграл от  аналитични функции , формули и теореми на Коши, резидууми и приложения.

3. Елементи от теорията на полето- поток, циркулация, дивергенция на векторно поле.

4. Преобразувания на Лаплас - приложение за решаване на ДУ.