В началото дисциплоната се разглежда основните понятия в геометричната оптика. След това, се изучава описанието на оптичните състеми в параксиалната област и аберацийте (изкривяванията) на реалните оптични състеми. Застъпена е фотометрията, като са разгледани енергитичните и фотометричните величини. В края на курса се разглеждат най-често използваните оптични уреди - телескопични състеми, микроскопи и проекционни състеми