Задължителна дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност ”МЕХАТРОНИКА” на ФМУ на ТУ-София, филиал Пловдив, за образователно-квалификационна степен “бакалавър“. В курса “Сензори и актуатори” aкцентът е поставен върху изучаване и запознаване основно със системотехническия подход. Учебната програма е изградена модулно от два блока. В частта, касаеща сензори са представени основните принципи и интегрални сензорни схеми. В частта, касаеща актуаторите е разгледана основно проблематиката на изграждането на биологично мотивирани задвижвания и актуатири, както и осъществяването на връзката между сензорите, акторите и системите за контрол и управление и се представят типични приложения. В дисциплината се разглеждат и възможностите за интегрирани сензорактуар мехатронни системи.