Дисциплината "Конструкционна якост" е задължителна от учебния план на  спец. "Транспортна техника и технологии", ОКС "Магистър", I семестър