Разглеждат се въпроси, отнасящи се до: описанието и класификацията на манипулационните роботи; интегриране на съвременните манипулационни роботи в промишленото производство; среди за програмиране и мрежова комуникация с индустриални манипулатори; програмиране на движенията на робота; оптимизация на движенията на робота; програмиране на цифрови входове и изходи за връзка с други устройства; многозадачен режим на работа; инициализиране, поддръжка и регулярни проверки при експлоатация на робота; фукции за диагностика и самодиагностика на индустриален робот.