Индустриален мениджмънт

     Изучават се:

        Диференциално  смятане: множества и операции с множества, числови редици, функции на една променлива- граници, производни, изследване на функции- монотонност , екстремуми и пр.   

         Интегрално смятане: неопределен интеграл- свойства и пресмятане, определен интеграл-  Теорема на Лайбниц- Нютон и приложения .

        Функция на две променливи- частни производни, екстремум на функция.

         Обикновени диференциални уравнения.

          Многократни, криволинейни и лицеви интеграли, и техните приложения.