Целта на учебната дисциплина МЕ - II ч. е продължаване и завършване обучението на  студентите в областта на машинните елементи с общо предназначение. Изучават се механични предавки  и съединители. Излагат се методите за якостно изчисление, конструкция и оптимизация на зъбни предавки, винтогаечни предавки и съединители, както и кинематичните особености, конструкцията и изчисляването на верижни, триещи (фрикционни) и ремъчни предавки.

 В лабораторните упражнения студентите се запознават с някои методи и средства за изследване на механичните предавки и техните елементи в лабораторни условия. 

В семинарните упражнения студенти придобиват практически умения за изчисляване на елементите на механичните предавки.

Проектът по машинни елементи е продължение на конструктивните упражнения и има за цел по - нататъшно задълбочаване на обучението на студентите в областта на конструирането на разпространени в техниката елементи и възли, изучавани в курса по машинни елементи. В него студентите разработват (частично) конструктивна документация на зъбен редуктор. Заданията са индивидуални и съобразени с машиностроителната практика, както и с възможностите на обучаемите. Работата на студентите се  наблюдава и направлява от преподавател.

В края на обучението си студентът ще:

-       познава методите за якостно изчисление и конструиране на зъбни предавки, винтогаечни предавки и съединители, както и кинематичните особености, конструкцията и изчисляването на верижни, триещи (фрикционни) и ремъчни предавки.

-       по комплексен начин ще може да разглежда въпросите за геометрията, кинематиката, динамиката, якостта и точността, необходими за конструиране на машинните елементи;

-       може да изпълнява конструктивно-изчислителни задачи от общото машиностроене.

 -      ще бъде запознат с някои експерименталните методи за изследване на машинните елементи .