Дисциплината "Превоз на опасни и специфични товари"  е задължителна от учебния план на специалност "Мениджмънт на автомобилния транспорт", ОКС "Магистър". Изучава се в 1 курс, II семестър.