Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност “Машиностроителна техника и технологии”, образователно-квалификационна степен “магистър”.

            Целта на учебната дисциплина е запознава студентите с основните понятия и принципи на работа с CAD/CAM системи, намиращи приложение в машиностроенето и уредостроенето.

            Лекционният курс разглежда основните понятия свързани с проектирането на различни детайли, сглобени възли и машини и изготвянето на необходимата техническа документация за изработването им. Студентите се запознават с различните възможности за визуализация и записване на създаваните модели. Разглеждат се основните етапи при генерирането на управляващи програми за обработването на създадените модели на детайли върху машини с ЦПУ.

            Лабораторните упражнения позволяват на студентите да се запознаят и работят с конкретна CAD/CAM система.

            В курсовата работа студентите разработват самостоятелно модел на детайл и генерират програма за обработването му върху машина с ЦПУ.

В края на обучението си студентът ще:

•         познава понятийния апарат на системите за автоматизирано проектиране;

•         може да сравнява по възможности конкретни CAD системи в машиностроенето;

•         познава методите и средствата за проектиране посредством повърхнини и хибридно проектиране.