Задължителна дисциплина от учебни планове на спец. "Механтроника", спец. "МТТ", спец."МУ", спец. "ТТТ", спец. "АТТ", курс I.